ดาวน์โหลดเอกสาร การศึกษา

นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1
รายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
  - คู่มือวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
  - ตารางสอนจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
หน่วยงานสนับสนุน
 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและประกันคุณภาพ
 - ฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการ
 - ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ภาควิชา
 - ภาควิชาพยาบาลสูติ-นารีเวชศาสตร์
วันที่ Uploadชื่อเอกสาร
12 มกราคม 2558คู่มือนักศึกษา วิชา การพยาบาลผดุงครรภ์ 1 (พย.3719).pdf

 - ภาควิชาพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์
      อาจารย์วณิดา มงคลสินธุ์ (Intranet)
วันที่ Uploadชื่อเอกสาร
27 กุมภาพันธ์ 2558การพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน
เอกสารการสอน การพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน

 - ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ
วันที่ Uploadชื่อเอกสาร
29 พฤษภาคม 2555แบบแผนการดูแลผู้ป่วยประจำวัน.docx
29 พฤษภาคม 2555แผนการจัดลำดับงานการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล.docx
29 พฤษภาคม 2555การประเมินและการวางแผนการพยาบาลรายบุคคล55.doc
29 พฤษภาคม 2555สรุปโรคและยา.docx

 - ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์และเวชศาสตร์เขตเมือง
 - ภาควิชาพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 - ภาควิชาพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

ประกันคุณภาพ